NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Ministerstvo zemědělství si Vás dovoluje touto cestou informovat o mimořádných veterinárních opatřeních k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků („ptačí chřipky“) na území České republiky, které vešlo v platnost 23. 11. 2021.

Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění šíření nebezpečné nákazy se:

  • zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována,
  • nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky,
  • nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
  • nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže před kontaminací trusem volně žijících ptáků.

Přijetím těchto opatření neztrácí chovaná zvířata ani jejich produkty status „BIO“. Ovšem je nutno plnit povinnosti vyplívající z nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, které v článku 14, odstavec 7 říká, že:

Pokud se drůbež chová v uzavřených zařízeních z důvodu omezení nebo povinností uložených právními předpisy Společenství, má trvalý přístup k dostatečnému množství objemného krmiva a vhodného materiálu, aby byly uspokojeny její etologické potřeby.

Kompletní znění mimořádného veterinárního opatření je v příloze tohoto emailu. Dále je doporučeno sledovat web státní veterinární správy (https://www.svscr.cz/category/aktuality/) pro aktuální informace.


Vyvěšeno: 26.11.2021

Sejmuto: 24.12.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová