Usnesení zastupitelstva ze dne 18.12.2018

Označení (jednací číslo): 10/2018

Popis (anotace):

Usnesení č. 10 / 18 z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne 18.12.2018

OZ schvaluje :

 1. strategický plán rozvoje obce na rok 2019
 2. rozpočet obce Trpín na rok 2019, příjmy 9 259 00,00 Kč, výdaje ve výši 10 340 000,00 Kč, financování 1 081 000,00 Kč.
 3. příspěvek na provoz MŠ Trpín pro rok 2019 ve výši 180 000,00 Kč, návrh rozpočtu MŠ na rok 2019
 4. dohodu o ukončení platnosti smlouvy o úvěru č. UP/0444698489
 5. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019
 6. rozpočtové opatření č.10, č.11, č.12, č.13 a č.14
 7. odměny ředitelce MŠ Trpín
 8. podání žádosti na opravu hřbitovní zdi u MMR
 9. finanční dar pro zdravotní sestru pro seniory paní Irenu Soukeníkovou ve výši 10 000,00 Kč

OZ bere na vědomí :

 1. informace k čerpání rozpočtu k 30.11.2018
 2. informace o plánu financování obnovy vodovodu
 3. informace o parcelách 9 RD za školkou

OZ ukládá :

 1. starostovi podepsat smlouvu o příjmu a čištění odpadních vod ze septiků a bezodtokových jímek v obci Trpín na ČOV Polička

Zapsal : Jana Štěpařová                                                Starosta : Ing. Josef Štaud

                                                                                     Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Petr Čípek

            Ladislav Štěpánek

V Trpíně dne 18.12.2018

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 18.12.2018

Sejmuto: 18.01.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Správce webu